فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر سفید ایرانی حلب 14 kg

پنیر سفید ایرانی 
حلب 14 kg


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11