شرکت دامداران به عنوان شرکت نمونه
شرکت دامداران به عنوان شرکت نمونه

تقدير از مدير عامل محترم شركت دامداران
به عنوان شركت نمونه توسط رياست محترم سازمان تامين اجتماعي شعبه شهريار


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11