فرآورده های لبنی و غیر لبنی
شير استريل کم چرب 1000 cc اسکوئر

شير استريل کم چرب
1000 cc اسکوئر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11