فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست سنتی 900 گرم

ماست سنتی ويژه

900 گرمی


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11