فرآورده های لبنی و غیر لبنی
ماست همزده پرچرب 250 گرم

ماست همزده پرچرب
سوپر دامداران - 250گرم


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11