فرآورده های لبنی و غیر لبنی
نوشیدنی کفیر 1500 میلی لیتر

نوشیدنی کفیر

1500 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11