مقایسه انواع گونه های شیر
مقایسه انواع گونه های شیر

مقایسه انواع گونه های شیر
 

از دیر باز شیر گاو یکی از رایج ترین شیر های مصرفی جهت تغذیه انسان بوده است .با این حال در بسیاری از مناطق جهان مصرف شیر سایر حیوانات سهم چشمگیری را به خود اختصاص داده است. پس از شیر گاو که حدود 85درصد مصرف شیر جهان را شامل می شود، شیر بوفالو با سهم 11 درصد، شیر بز 3/2 درصد، گوسفند 4/1درصد، و شیر شتر با 2/0 درصد بالاترین سهم تولید و تامین شیر را به خود اختصاص داده اند . آمار جهانی در دسترسی در رابطه با سایر گونه های حیوانی مثل اسب و گاومیش وجود ندارد. اما سهم آنها در تولید جهانی شیر کمتر از 1/0درصد است. همچنین در برخی از مقالات یک حجم تولید کم شیر گوزن و لاما گزارش شده است و حتی برخی گونه های وحشی مثل گورخر و گاو کوهی نیز به عنوان منابع بالقوه درتامین شیر خام نام برده شده اند. برخی خواص درمانی مثل درمان متابولیسم، مشکلات معده و روده و کبد، معالجه و جلوگیری از تصلب شریان، ورم مفاصل و سرطان نیز به این شیرها مربوط می باشد. با این حال نسبت دادن چنین خواصی به شیر گونه های ذکر شده نشان دهنده وجود ترکیبات فعال به میزان کافی و بالا درآنها است. اگرچه شیر گاو در مقیاس صنعتی تولید و براساس میزان چربی و پروتئین استاندارد می شود، شیر اسب و شیر سایر گونه های دیگر معمولا در مقیاس کوچکتری تولید شده و متعاقبا یک تنوع بالا در ترکیب به دلیل تفاوت در پرورش، رژیم غذایی و ... نشان می دهند.
هدف اولیه از این تحقیق بررسی ترکیبات شیر گونه های مختلف و خواص تغذیه ای آنها است. شیر حیواناتی مثل اسب و گوسفند در مقایسه با شیر انسان جایگزین مناسبی جهت شیر مادر و فرمول شیر نوزادان می باشند. همچنین توانایی سلامت برخی از ترکیبات شیر علاوه بر اثر فرآیند حرارتی ( عمدتا پاستوریزاسیون) بر برخی از پارامترهای شیر که می تواند به لحاظ تغذیه ای برای انسان مورد توجه باشد، بررسی شده است.


کلمات کلیدی
 شیر خام، تغذیه، فرآیند حرارتی، ترکیب شیر، مقیاس صنعتیگرد آورنده
واحد تحقیق و توسعه شرکت فرآورده های لبنی تین - دامداران

 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11