فرآورده های لبنی و غیر لبنی
دوغ لیوانی 260 میلی لیتر

دوغ لیوانی بدون گاز گرما دیده
بدون گاز  
260 میلی لیتر


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11