فرآورده های لبنی و غیر لبنی
پنیر سفید ایرانی سطلی 10 kg

پنیر سفید ایرانی
سطلی 10 kg 


آدرس:  تهران بلوار آفریقا، تقاطع ظفر، ساختمان کساء، شماره 93، طبقه 5، واحد11